Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Kodeks Postępowania

Kodeks Postępowania na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w turystyce to międzynarodowe narzędzie, promujące społeczną odpowiedzialność biznesu w przeciwdziałaniu wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w turystyce.

Więcej

Problem turystyki seksualnej

Turystyka seksualna to forma wykorzystywania seksualnego osób poniżej 18 r.ż. przez osoby dorosłe, które zazwyczaj podróżują z krajów bogatszych do uboższych albo przemieszczają się w celu wykorzystania seksualnego dzieci na terenie własnego kraju. Turystyka seksualna bazuje na nierównościach ekonomicznych i jest powiązana z innymi formami wykorzystywania dzieci, takimi jak prostytucja, pornografia i handel dziećmi.

Turystyka seksualna jest problemem globalnym, który dotyczy również państw europejskich. Ze względu na złożoność problemu, trudno jest oszacować liczbę dzieci − ofiar oraz sprawców. Sprawcy mają świadomość odpowiedzialności karnej, a dzieci wstydzą się, czują się winne, są zastraszane i szantażowane lub nie zdają sobie sprawy z konsekwencji i zagrożeń związanych komercyjnymi kontaktami seksualnymi.

W Polsce nie było dotychczas szerszych analiz, dotyczących problemu wykorzystania seksualnego małoletnich w turystyce i rzadko się mówi o tym zjawisku. Oficjalne statystyki policyjne wskazują na przestępstwa wykorzystania seksualnego dzieci, które mogą być powiązane z turystyką seksualną: liczba stwierdzanych przestępstw wykorzystywania seksualnego dzieci (art. 200 k.k., czyn pedofilny z osobą do 15 r.ż.) od lat wynosi około 1500 rocznie, a liczba stwierdzanych przestępstw wykorzystywania dzieci w prostytucji od kilkudziesięciu do kilkuset przypadków. Nie są jednak dostępne dane, które określałyby skalę turystyki seksualnej przyjazdowej, wyjazdowej oraz wśród turystów lokalnych podróżujących po kraju. Należy podkreślić, że do Polski przyjeżdża coraz więcej turystów i rośnie liczba Polaków wyjeżdżających za granicę, w tym do krajów, w których obserwuje się problem seksturystyki. Z obiektów hotelarskich korzysta coraz więcej turystów zagranicznych jak również mieszkańców Polski. Wraz z ogólną liczbą podróżujących, proporcjonalnie może wzrastać liczba osób dorosłych, które dopuszczają się przestępstw seksualnych wobec dzieci.

W świetle polskiego prawa turystyka seksualna wiąże się z następującymi przestępstwami: kontakty seksualne z małoletnimi poniżej 15 r.ż. (art. 200 k.k.); wykorzystywanie małoletnich w prostytucji (art. 199 § 3 k. k. i 204 § 1 k.k.) i pornografii (art. 202 § 4 k.k.) oraz ze zbrodnią handlu dziećmi (art. 115 § 22 k.k. i art. 189a § 1 k.k.). W wyniku nowelizacji polskiego kodeksu karnego w maju 2014 roku do artykułu 199 § 3 kk wprowadzono penalizację kontaktu seksualnego z osobą do 18 r.ż. za korzyści majątkowe lub osobiste, niezależnie od tego, kto ten kontakt zainicjował. W art. 202 § 3 podniesiono też ochronę dzieci do 18 r.ż. przy przestępstwie pornografii, w tym wprowadzono karalność za posiadanie pornografii z udziałem dziecka. Artykuł uzupełniono również o karalność za „uzyskiwanie” dostępu do treści pornograficznych, a nie wyłącznie za „sprowadzanie” tych treści na komputer lub inne nośniki. Osoby małoletnie angażujące się w prostytucję, niezależnie od ich własnej motywacji, są krzywdzone przez dorosłych korzystających z przewagi wieku i doświadczenia oraz trudnej sytuacji życiowej dziecka i podatności młodych osób na manipulację.

Poczucie anonimowości turysty, przebywającego w obcym kraju lub mieście sprzyja krzywdzącym zachowaniom wobec dzieci. Ponadto, sprawcy mają tendencję do usprawiedliwiania swojego postępowania, twierdząc, że w danym kraju kontakty seksualne z dziećmi są akceptowane lub że korzyści, które dzieci otrzymują za usługi seksualne, pomagają ich rodzinom i opiekunom. Tymczasem sprawcy wykorzystywania seksualnego dzieci mogą być karani w kraju popełnienia przestępstw jak i w kraju ich pochodzenia.

Powszechnie uważa się, że w turystykę seksualną angażują się głównie mężczyźni w średnim lub starszym wieku, jednak sprawcami wykorzystania dzieci mogą być również osoby młode. Nie należy zapominać, że małoletnich mogą wykorzystywać też kobiety, a krzywdzące zachowania wobec dzieci podejmują zarówno bogaci, jak i mniej zamożni turyści.

Sprawcy korzystają z bazy turystycznej – hoteli, restauracji, ośrodków wypoczynkowych, linii lotniczych, taksówek, biur podróży etc. Nawiązują kontakt z dziećmi w różnych okolicznościach, np.: na ulicy, na plaży, w pięciogwiazdkowych hotelach lub w tanich bazach noclegowych, klubach, barach, restauracjach, na dworcach. Proces zdobywania przez sprawcę zaufania dziecka może trwać długo, do nawiązania kontaktu z dzieckiem może również dojść za pośrednictwem osób trzecich. Sprawcy coraz częściej nawiązują pierwszy kontakt z małoletnim lub z osobą pośredniczącą przez Internet.

Firmy i przedsiębiorstwa, które nie zwracają uwagi na problem turystyki seksualnej, mogą pośrednio przyczyniać się do rozwoju tego procederu. Tymczasem branża turystyczna, ze względu na swoją specyfikę, odgrywa ogromną rolę w walce z tą formą wykorzystywania dzieci.


Więcej informacji o turystyce seksualnej:
 

Przeciwdziałanie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w turystyce

Publikacja stanowi kompendium informacji o problemie turystyki seksualnej, jednej z możliwych form komercyjnego wykorzystywania seksualnego dzieci. Przybliża światowe trendy w turystyce seksualnej, sylwetki sprawców i ofiar oraz metody przeciwdziałania temu procederowi. Autorzy broszury próbują również odpowiedzieć na pytanie czy rozwój turystyki ma związek z prawami dziecka i ochroną dzieci przed krzywdzeniem. Broszura jest adaptacją publikacji wydanej przez organizację ECPAT International. Pobierz broszurę

Ulotka o Kodeksie Postępowania

Ulotka przybliża ideę Kodeksu Postępowania na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w turystyce. Firmy lub organizacje przystępujące do Kodeku zobowiązują się do przestrzegania 6 kryteriów postępowania, których naczelną zasadą jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom. W Polsce rolę lokalnego przedstawiciela Kodeksu pełni Fundacja Dzieci Niczyje. Pobierz ulotkę

 

Komercyjne wykorzystywanie seksualne dzieci w kontekście podróży i turystyki
Artykuł w kwartallniku "Dziecko Krzywdzone" FDN, vol. 13 Nr 1 Wykorzystywanie seksualne dzieci http://dzieckokrzywdzone.fdn.pl/vol-13-nr-1-wykorzystywanie-seksualne-dzieci

O turystyce seksualnej w mediach:

Reportaż Ewy Michałowskiej „Powiedz nie”, PR1, 26 października 2012 r.

Pytanie na śniadanie "Pedofil zatrzymany w szczecińskim hotelu", 5 grudnia 2012 r.

Pytanie na śniadanie "Dzieci wykorzystywane w hotelach",14 stycznia 2013 r.