Change language English Polski

 

Kodeks Post?powania

Kodeks Post?powania na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w turystyce to mi?dzynarodowe narz?dzie, promuj?ce spo?eczn? odpowiedzialno?? biznesu w przeciwdzia?aniu wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w turystyce.

Wi?cej

Problem turystyki seksualnej

Turystyka seksualna to forma wykorzystywania seksualnego osób poni?ej 18 r.?. przez osoby doros?e, które zazwyczaj podró?uj? z krajów bogatszych do ubo?szych albo przemieszczaj? si? w celu wykorzystania seksualnego dzieci na terenie w?asnego kraju. Turystyka seksualna bazuje na nierówno?ciach ekonomicznych i jest powi?zana z innymi formami wykorzystywania dzieci, takimi jak prostytucja, pornografia i handel dzie?mi.

Turystyka seksualna jest problemem globalnym, który dotyczy równie? pa?stw europejskich. Ze wzgl?du na z?o?ono?? problemu, trudno jest oszacowa? liczb? dzieci ? ofiar oraz sprawców. Sprawcy maj? ?wiadomo?? odpowiedzialno?ci karnej, a dzieci wstydz? si?, czuj? si? winne, s? zastraszane i szanta?owane lub nie zdaj? sobie sprawy z konsekwencji i zagro?e? zwi?zanych komercyjnymi kontaktami seksualnymi.

W Polsce nie by?o dotychczas szerszych analiz, dotycz?cych problemu wykorzystania seksualnego ma?oletnich w turystyce i rzadko si? mówi o tym zjawisku. Oficjalne statystyki policyjne wskazuj? na przest?pstwa wykorzystania seksualnego dzieci, które mog? by? powi?zane z turystyk? seksualn?: liczba stwierdzanych przest?pstw wykorzystywania seksualnego dzieci (art. 200 k.k., czyn pedofilny z osob? do 15 r.?.) od lat wynosi oko?o 1500 rocznie, a liczba stwierdzanych przest?pstw wykorzystywania dzieci w prostytucji od kilkudziesi?ciu do kilkuset przypadków. Nie s? jednak dost?pne dane, które okre?la?yby skal? turystyki seksualnej przyjazdowej, wyjazdowej oraz w?ród turystów lokalnych podró?uj?cych po kraju. Nale?y podkre?li?, ?e do Polski przyje?d?a coraz wi?cej turystów i ro?nie liczba Polaków wyje?d?aj?cych za granic?, w tym do krajów, w których obserwuje si? problem seksturystyki. Z obiektów hotelarskich korzysta coraz wi?cej turystów zagranicznych jak równie? mieszka?ców Polski. Wraz z ogóln? liczb? podró?uj?cych, proporcjonalnie mo?e wzrasta? liczba osób doros?ych, które dopuszczaj? si? przest?pstw seksualnych wobec dzieci.

W ?wietle polskiego prawa turystyka seksualna wi??e si? z nast?puj?cymi przest?pstwami: kontakty seksualne z ma?oletnimi poni?ej 15 r.?. (art. 200 k.k.); wykorzystywanie ma?oletnich w prostytucji (art. 199 § 3 k. k. i 204 § 1 k.k.) i pornografii (art. 202 § 4 k.k.) oraz ze zbrodni? handlu dzie?mi (art. 115 § 22 k.k. i art. 189a § 1 k.k.). W wyniku nowelizacji polskiego kodeksu karnego w maju 2014 roku do artyku?u 199 § 3 kk wprowadzono penalizacj? kontaktu seksualnego z osob? do 18 r.?. za korzy?ci maj?tkowe lub osobiste, niezale?nie od tego, kto ten kontakt zainicjowa?. W art. 202 § 3 podniesiono te? ochron? dzieci do 18 r.?. przy przest?pstwie pornografii, w tym wprowadzono karalno?? za posiadanie pornografii z udzia?em dziecka. Artyku? uzupe?niono równie? o karalno?? za „uzyskiwanie” dost?pu do tre?ci pornograficznych, a nie wy??cznie za „sprowadzanie” tych tre?ci na komputer lub inne no?niki. Osoby ma?oletnie anga?uj?ce si? w prostytucj?, niezale?nie od ich w?asnej motywacji, s? krzywdzone przez doros?ych korzystaj?cych z przewagi wieku i do?wiadczenia oraz trudnej sytuacji ?yciowej dziecka i podatno?ci m?odych osób na manipulacj?.

Poczucie anonimowo?ci turysty, przebywaj?cego w obcym kraju lub mie?cie sprzyja krzywdz?cym zachowaniom wobec dzieci. Ponadto, sprawcy maj? tendencj? do usprawiedliwiania swojego post?powania, twierdz?c, ?e w danym kraju kontakty seksualne z dzie?mi s? akceptowane lub ?e korzy?ci, które dzieci otrzymuj? za us?ugi seksualne, pomagaj? ich rodzinom i opiekunom. Tymczasem sprawcy wykorzystywania seksualnego dzieci mog? by? karani w kraju pope?nienia przest?pstw jak i w kraju ich pochodzenia.

Powszechnie uwa?a si?, ?e w turystyk? seksualn? anga?uj? si? g?ównie m??czy?ni w ?rednim lub starszym wieku, jednak sprawcami wykorzystania dzieci mog? by? równie? osoby m?ode. Nie nale?y zapomina?, ?e ma?oletnich mog? wykorzystywa? te? kobiety, a krzywdz?ce zachowania wobec dzieci podejmuj? zarówno bogaci, jak i mniej zamo?ni tury?ci.

Sprawcy korzystaj? z bazy turystycznej – hoteli, restauracji, o?rodków wypoczynkowych, linii lotniczych, taksówek, biur podró?y etc. Nawi?zuj? kontakt z dzie?mi w ró?nych okoliczno?ciach, np.: na ulicy, na pla?y, w pi?ciogwiazdkowych hotelach lub w tanich bazach noclegowych, klubach, barach, restauracjach, na dworcach. Proces zdobywania przez sprawc? zaufania dziecka mo?e trwa? d?ugo, do nawi?zania kontaktu z dzieckiem mo?e równie? doj?? za po?rednictwem osób trzecich. Sprawcy coraz cz??ciej nawi?zuj? pierwszy kontakt z ma?oletnim lub z osob? po?rednicz?c? przez Internet.

Firmy i przedsi?biorstwa, które nie zwracaj? uwagi na problem turystyki seksualnej, mog? po?rednio przyczynia? si? do rozwoju tego procederu. Tymczasem bran?a turystyczna, ze wzgl?du na swoj? specyfik?, odgrywa ogromn? rol? w walce z t? form? wykorzystywania dzieci.


Wi?cej informacji o turystyce seksualnej:
 

Przeciwdzia?anie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w turystyce

Publikacja stanowi kompendium informacji o problemie turystyki seksualnej, jednej z mo?liwych form komercyjnego wykorzystywania seksualnego dzieci. Przybli?a ?wiatowe trendy w turystyce seksualnej, sylwetki sprawców i ofiar oraz metody przeciwdzia?ania temu procederowi. Autorzy broszury próbuj? równie? odpowiedzie? na pytanie czy rozwój turystyki ma zwi?zek z prawami dziecka i ochron? dzieci przed krzywdzeniem. Broszura jest adaptacj? publikacji wydanej przez organizacj? ECPAT International. Pobierz broszur?

Ulotka o Kodeksie Post?powania

Ulotka przybli?a ide? Kodeksu Post?powania na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w turystyce. Firmy lub organizacje przyst?puj?ce do Kodeku zobowi?zuj? si? do przestrzegania 6 kryteriów post?powania, których naczeln? zasad? jest zapewnienie bezpiecze?stwa dzieciom. W Polsce rol? lokalnego przedstawiciela Kodeksu pe?ni Fundacja Dzieci Niczyje. Pobierz ulotk?

 

Komercyjne wykorzystywanie seksualne dzieci w kontek?cie podró?y i turystyki
Artyku? w kwartallniku "Dziecko Krzywdzone" FDN, vol. 13 Nr 1 Wykorzystywanie seksualne dzieci http://dzieckokrzywdzone.fdn.pl/vol-13-nr-1-wykorzystywanie-seksualne-dzieci

O turystyce seksualnej w mediach:

Reporta? Ewy Micha?owskiej „Powiedz nie”, PR1, 26 pa?dziernika 2012 r.

Pytanie na ?niadanie "Pedofil zatrzymany w szczeci?skim hotelu", 5 grudnia 2012 r.

Pytanie na ?niadanie "Dzieci wykorzystywane w hotelach",14 stycznia 2013 r.