Change language English Polski

 

Kodeks Post?powania

Kodeks Post?powania na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w turystyce to mi?dzynarodowe narz?dzie, promuj?ce spo?eczn? odpowiedzialno?? biznesu w przeciwdzia?aniu wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w turystyce.

Wi?cej

Materia?y

Ulotka o Kodeksie Post?powania

Ulotka przybli?a ide? Kodeksu Post?powania na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w turystyce. Firmy lub organizacje przyst?puj?ce do Kodeku zobowi?zuj? si? do przestrzegania 6 kryteriów post?powania, których naczeln? zasad? jest zapewnienie bezpiecze?stwa dzieciom. W Polsce rol? lokalnego przedstawiciela Kodeksu pe?ni Fundacja Dzieci Niczyje.

Pobierz ulotk?

 

 

Komercyjne wykorzystywanie seksualne dzieci

Broszura organizacji ECPAT International, zaadaptowana przez Fundacj? Dzieci Niczyje, zawiera odpowiedzi na podstawowe pytania dotycz?ce wykorzystywania seksualnego w celach komercyjnych – Jakie s? formy komercyjnego wykorzystywania seksualnego dzieci? Kto wykorzystuje seksualnie dzieci? Jakie dzia?ania s? podejmowane w celu zwalczania problemu? Broszura zawiera równie? polskie regulacje prawne dotycz?ce tego zjawiska.

Pobierz broszur?

 

Przeciwdzia?anie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w turystyce

Publikacja stanowi kompendium informacji o problemie turystyki seksualnej, jednej z mo?liwych form komercyjnego wykorzystywania seksualnego dzieci. Przybli?a ?wiatowe trendy w turystyce seksualnej, sylwetki sprawców i ofiar oraz metody przeciwdzia?ania temu procederowi. Autorzy broszury próbuj? równie? odpowiedzie? na pytanie czy rozwój turystyki ma zwi?zek z prawami dziecka i ochron? dzieci przed krzywdzeniem.

Broszura jest adaptacj? publikacji wydanej przez organizacj? ECPAT International.

Pobierz broszur?

Plakat kampanii "Nie odwracaj wzroku!"

Plakat powsta? w ramach projektu „Nie odwracaj wzroku – b?d? ?wiadomy i reaguj na wykorzystywanie seksualne dzieci w turystyce!”, którego celem jest zwi?kszenie bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y poprzez wzmocnienie dzia?a? prewencyjnych w oparciu o interdyscyplinarn? wspó?prac? administracji rz?dowej, organizacji pozarz?dowych i zaanga?owanych spo?ecznie firm z bran?y turystycznej. Plakat jest cz??ci? kampanii informacyjno-edukacyjnej przeciwko wykorzystywaniu seksualnemu dzieci podczas Mistrzostw ?wiata w Pi?ce No?nej w Brazylii.

Pobierz plakat