Change language English Polski

 

Kodeks Post?powania

Kodeks Post?powania na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w turystyce to mi?dzynarodowe narz?dzie, promuj?ce spo?eczn? odpowiedzialno?? biznesu w przeciwdzia?aniu wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w turystyce.

Wi?cej

Kodeks Post?powania

Czym jest Kodeks Post?powania

Kodeks Post?powania to narz?dzie promuj?ce spo?eczn? odpowiedzialno?? biznesu w przeciwdzia?aniu wykorzystywaniu seksualnemu ma?oletnich w turystyce. Ma na celu podnoszenie ?wiadomo?ci spo?ecze?stwa na temat problemu wykorzystywania seksualnego dzieci w turystyce oraz inicjowanie i wdra?anie dzia?a?, które maj? na celu przeciwdzia?anie temu problemowi. Kodeks powsta? w 1998 roku z inicjatywy organizacji ECPAT Sweden przy wsparciu ?wiatowej Organizacji Turystyki (UNWTO). Od 2004 roku funkcjonuje jako organizacja pozarz?dowa z siedzib? w Nowym Yorku.

Kodeks Post?powania jest odpowiedzi? na globalny problem wykorzystywania seksualnego dzieci. Obecnie ponad 1000 firm z 43 pa?stw podpisa?o dokument i tym samym zobowi?za?o si? wype?nia? sze?? kryteriów post?powania:

1. Ustanowienie polityki korporacyjnej, maj?cej na celu przeciw¬dzia?anie komercyjnemu wykorzystywaniu dzieci.

2. Prowadzenie szkole? dla personelu na temat ustanowionej przez firm? polityki i wprowadzonych wewn?trznych procedur post?powania. Szkolenia obejmuj? personel pracuj?cy w kraju pochodzenia oraz w krajach, do których tury?ci wyje?d?aj? w celach turystyki seksualnej.

3. Wprowadzenie w umowach z podwykonawcami klauzul, pot?piaj?cych turystyk? seksualn? oraz informuj?cych o dzia?aniach podejmowanych przeciwko wykorzystywaniu dzieci w tym procederze.

4. Opracowanie i dystrybuowanie materia?ów uwra?liwiaj?cych na problem turystyki seksualnej (broszur, ulotek, katalogów, spotów filmowych, informacji zamieszczanych w Internecie etc.).

5. Informowanie wspó?pracuj?cych firm, organizacji i instytucji, np. policji, taksówkarzy, w?a?cicieli barów czy restauracji etc. o problemie turystyki seksualnej i prowadzonej przez firm? polityce.

6. Przedstawianie corocznego sprawozdania dot. wdra?anej polityki.

W ka?dym kraju, gdzie promowana jest misja Kodeksu Post?powania powo?ywany jest lokalny przedstawiciel (ang. Local Code Representative). Jest to organizacja pozarz?dowa zaanga?owana w zwalczanie komercyjnego wykorzystywania seksualnego dzieci zrzeszona w sieci ECPAT International. Jej rol? jest wspieranie merytoryczne grup hotelarskich, agencji turystycznych i innych instytucji dzia?aj?cych w bran?y turystycznej we wdra?aniu zasad post?powania zawartych w Kodeksie. Od 2012 roku t? funkcj? w Polsce pe?ni Fundacja Dzieci Niczyje.

Pobierz ulotk? o Kodeksie Post?powania

Wi?cej informacji o Kodeksie Post?powania na ?wiecie: www.thecode.org

Sygnatariusze Kodeksu w Polsce

Pierwszym podmiotem bran?y turystycznej w Polsce, który przyst?pi? do Kodeksu jest Grupa Hotelowa Orbis.

9 pa?dziernika 2012 r. Laurent Picheral, Prezes Zarz?du i Dyrektor Generalny Grupy Orbis, oficjalnie popisa? Kodeks Post?powania w obecno?ci Ryszarda Garbarza, Dyrektora Biura Prewencji Komendy G?ównej Policji oraz Moniki Sajkowskiej, dyrektor Fundacji Dzieci Niczyje.

Sygnatariusze Kodeksu na ?wiecie

Jak przyst?pi? do Kodeksu Post?powania?

Kodeks Post?powania jest przeznaczony dla firm dzia?aj?cych w bran?y turystycznej i zainteresowanych podj?ciem dzia?a? chroni?cych dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym. Je?li s? Pa?stwo zainteresowani wdro?eniem kryteriów Kodeksu w swojej firmie i promowaniem zasad spo?ecznej odpowiedzialno?ci biznesu, zapraszamy do kontaktu pod adresem kodeks@fdn.pl lub pod numerem telefonu 22 616 16 69.

O Kodeksie Post?powania na stronie internetowej Policji