Change language English Polski

 

Kodeks Post?powania

Kodeks Post?powania na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w turystyce to mi?dzynarodowe narz?dzie, promuj?ce spo?eczn? odpowiedzialno?? biznesu w przeciwdzia?aniu wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w turystyce.

Wi?cej

Multimedia

Więcej filmów wideo »

1% dla Fundacji Dzieci Niczyje

2015-02-16

Przeka? 1% Fundacji Dzieci Niczyje. KRS 0000 20 44 26

Zobacz również:

  • 1% dla Fundacji Dzieci Niczyje 2015-02-16

    Przeka? 1% Fundacji Dzieci Niczyje. KRS 0000 20 44 26

  • Seminarium „Ochrona dzieci i m?odzie?y a du?e wydarzenia sportowe” 2013-07-19

    Mi?dzynarodowe seminarium „Ochrona dzieci i m?odzie?y a du?e wydarzenia sportowe” odby?o si? 13-14 czerwca 2013 r. w Warszawie. Zosta?o zorganizowane przez Fundacj? Dzieci Niczyje w ramach realizacji projektu „Nie odwracaj wzroku – b?d? ?wiadomy i reaguj na wykorzystywanie seksualne dzieci w turystyce!”.

  • Podpisanie Kodeksu Post?powania 2012-11-14

    Fundacja Dzieci Niczyje zosta?a oficjalnie ustanowiona lokalnym przedstawicielem Kodeksu Post?powania, którego celem jest ochrona dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w turystyce. Kodeks jest mi?dzynarodow? inicjatyw? wdra?an? przez firmy i instytucje z bran?y turystycznej na ca?ym ?wiecie. Wi?cej informacji o Kodeksie na www.thecode.org.

Sponsorzy i partnerzy Fundacji

Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2014